Rettar

Design: Farmhouse
Illustratør: Jørgen van Santen og Vidar Høyvang
Redaktørar: Berit Rogstad, Line Hordvin og Espen Skovdahl
Koordinatorar: Torunn Gauperaa og Kristin Schødt-Osmo
Programmering: Ravn Webveveriet AS

Gitt ut med støtte frå Utdanningdirektoratet.

Alle rettar til http://radius.cappelendamm.no (både heilskapen og delane) blir forvalta av Cappelen Damm AS. Utnyttinga og bruken av stoffet (illustrasjonar, tekst, fotografi mv.) er blant anna regulerte av åndsverklova og marknadsføringslova.

Utskrifter og mangfalding av utskrifter kan skje i samsvar med generelle avtalar om kopiering som er inngåtte med Kopinor. Elektronisk (digital) kopiering som ikkje har heimel i lov eller avtale, er forboden.

Ved bruk eller utnytting som ikkje er i samsvar med dei nemnde føresegnene, må ein klarere med Cappelen Damm. Bruker nokon stoffet på annan måte, vil vedkommande kunne bli meld, og/eller vi vil krevje erstatning.

Kopinor: MED RETT TIL Å KOPIERE